<bgsound src="C2-lassie.mid" loop="1">
.

.
Na Trí Leinteacha de'n Cheanabhán Móna - The Three Bog-Cotton Shirts Episode 2.

Queen with poisoned apple

How the Queen tried to poison the children. Then How She found out where they were and cast a spell on them.

.
o ghlaoidh bean an tí anuas ar an sean-draoi agus d'innis sí an scéal do, tríd síos agus an méid tuarastal a bhí le fáil aige. Is é an rud a dhein sé ansan, thug sé úll neamh-choitianta do'n mnaoi agus duirt, “Tabhair é sin do'n deirfiúr agus níl aon baol ná go mbeirfaidh sí ag triall ar a dearthaireacha é sar a mbainfidh sí aon ghreim as, mar, tar éis gach aon bhéile bhidh a mbionn agaibh sa tí, imigheann sí sin le bia ag triall ar a dreathaireacha i ngan fhios duitse. Bearfaidh sí an t-úll san lei agus críochnochaidh sin iad má's rud é go n-iosfaidh siad é.” Sin mar a bhí. Thóg an bhean uasal léi an t-ull agus chuaidh sí abhaile agus duirt sí le n-a leas.inion,“Airiú, a laoigh! Is fada nar thugas aon-ní chugat,” - ag cur a láimh 'na brollach agus ag tarrac an úll bhreá go léir amach agus á thabhairt d'á leas-iníon. “ó, a mhamí,” ars' ise, “Nach breá go léir an t-úll é seo !” “Is breá, a ghrá,” ars' an leas-mháthair.

4. The woman of the house called up on the wizard and she told him all the story and how much he himself would be paid. What he did then was to The magic apple give the lady an unusual apple and he said to her,“Give that to the sister and there is no doubt but that she will take it when she goes to visit her brothers rather than take a bite out of it herself, because after every meal you will have in the house, she will be going over to her brothers unknown to yourself. She will take the apple with her and that will put an end to them if they eat it.” And that was how it was. The lady took the apple with her when she went home and she said to her step-daughter, “Oh, darling! It's a long time since I gave you anything,” putting her hand inside her breast pocket and taking out the apple which was beautiful entirely. “Oh, mother,” she said, “Isn't it lovely all together !” “It is lovely, darling,” said the step-mother.

5. 'S eadh, sin mar a bhí. Chomáin an deirfiúr lei agus chuaidh sí ag triall ar na deartháireacha le n-a ndínéar nó pé béile bhí ag teacht. Nuair a bhí an bhéile caithte aca níor bhé a dearmhad a húll a tharrac chúiche agus thug sí do'n dearthair ba shine é. D'fhéach sé air go gearr. “Is neamh choitianta an t-úll é sin,” ars' eisean, “nó cá bhfuairis é ?” “Fuaras óm' leas-mháthair é,” ars' ise. “Fánai go fóill anois,” ars' eisean, “go ndeanfad-sa cheithre ceathramhna de'n úll seo agus mara ndeanfaidh sé aon-ní leis an ngadhar, níl bac oraibh bhúr gcion féin de d'ithe.” Dhein sé mar sin leis. Thug sé a cheathrú féin do'n ghadhar 's is ró-gheárr a bhí sé ithte aige nuair a dhírigh sé ar bheith ag crothadh na gcos agus shín sé siar agus fuair sé bás. “Is eadh anois,” ars' an dearthair, “Nach deas a bhéimís dá n-ithfimís an t-úll sin agus táim á rádh leat,” ars' eisean,leis an ndreifiúr, “féachaint amach dod' leas-mháthair, mar tá sí ar tí sinn a mharbhadh nó diobhála éigin a dhéanamh dúinn.”

5. And so it was. The sister carried on and went to her brothers, taking their dinner or whatever other meal they were going to have. When they had eaten the meal she gave the apple to the eldest brother. He looked at it keenly.”That is a most unusual apple,” he said, “Where did you get it ?”“I got it from my step-mother,” she replied.“Wait a while now,” he said, “until I cut it into quarters. I'll give my own quarter to the dog here and if it has no effect on him, then there's no danger in the others eating their The dog dies from the poisoned apple. share.” So, that's what he did. He gave his quarter to the dog and it wasn't long after it had eaten it than the dog rolled over dead. “Now, then,” said the eldest brother, “wouldn't it be fine if we had eaten that apple ! And I'm telling you now,” he said to his sister, “be careful about your step-mother because she is trying to kill us or do some other harm to us.”

6. Do chomáin an deirfiúr léi abhaile agus bhí gach ní go maith ar feadh seachtain nó coicís eile, nó go dtug an leas-mháthair fé ndeara go raibh sí ag breith an bí léi i gcómhnui ag triall ar na dreathíreacha. D'aithin an leas-mháthair ansan ná rainb aon mhaith i gcomhairle an tsean-draoi agus do ghluais sí uirri fé n-a dhéin lá'r n-a mháireach. “'S eadh,” ars' ise leis an sean-draoi,” Níor dhéin t-úll aon The wizard. tairbhe.” “Mar sin, níor itheadar é,” ars' eisean, “thogadar droch-iontaibh éigin as.” “'S eadh,”ars' an bhean uasal, “dá bhfeadfainn-se fháil amach cá bhfuil siad, dheanfainn féin an gnó dhóibh. “Muinfead-sa seift duit chuige sin,”ars' an sean-draoi. “Tar anois amáireach agus fág ceartlín shnáth agus ceangail an snáth d'iochtar gúna na deirfiúr nuair a bheidh sí ag imeacht fé n-a ndéin. Féadfair an snáth a scaoileadh léi agus a thocharais cughat nuair oirfidh dhuit, agus mar sin, geobhair amach an tí.

6. The sister went home for herself and everything was fine for about another week or a fortnight until the step-mother noticed that she was still taking food to her brothers all the time. The lady realised that there was no use in the wizard's advice and she hastened to go down to him again the next day. “Well,” she said to the old wizard, “the apple did no good at all.” “It must be that they didn't eat it. They must have distrusted it.” “Yes, well, if I knew where they are living I could do the job myself.” “I'll tell you a plan,” said the wizard. “Tomorrow, you must get a thread and fasten it to the hem of the sister's gown when she is about to set out to go to them, and you can let out the thread as she goes and so you will be able to find out the house where she has gone to.

7. Do dhein sí comh maith agus, lá'r na mháireach, nuair a bhí an cailín ag imeacht, cheangal an leas-mháthair an snáth thiar d'íochtar a gúna agus do scaoil sí léi an snáth ó'n gcearthlín. Nuair a bhhí sí imithe, tamall, dhírigh an bhean uasal ar bheith ag tocharais chúiche agus do lean sí ag gabháil doras an tí isteach í. Chaith Candlesticks sí uaithe a cearthlín ansan agus rith sí féin isteach 'n-a diaidh. Do bhí slaitín draoiochta aici agus do bhuail sí trí bhuille ar an dtriúr mac agus dhein sí trí coinleóiri práis díobh. D'imigh an bhean uasal nuair a bhí an méid sin deanta aici agus d'fhág sí ansan iad. Rug an deirfiúr ar na trí coinleóiri agus chaith sí isteach 'n-a haprún chuiche iad. Thóg sí léi abhaile iad agus ní raibh aon lá ná go nglánadh sí iad agus chuireadh i n-airde Three sods of turf ar an ndriosúr iad. Ba mhór leis an leas-mháthair a raibh d'á ndua aici dh'á fháil, agus duirt,” Ní fhágfad-sa mar sin agat iad” - ag bualadh trí bhuille d'á slaitín draoiochta ortha agus ag deanamh trí fóid mona dhíobh agus d'á gcaitheamh isteach fé an settle. Do léim an dreifiúr arís agus phioc sí suas na trí fóid. Nuair a chonnaic an leas-mháthair sin, léim sí arís agus duirt sí ná fágfadh sí mar sin féin aici iad, ag bualadh trí buille d'á slaitín draoiochta ortha agus ag deanamh trí mactíre dhíobh. Amach an doras leó agus as go brách leó fé dhéin coille nó áit éigin fiain.

7. She did that and on the following mid-day, when the girl was about to set out, the step-mother fastened the thread behind her and began to let it out from the bobbin as The thread. she went. When she had been gone a while, she began to follow all the way until she saw the sister going into the door of the house. She threw away the thread then and she herself ran into the house. She had a magic wand and she gave the three sons each a tap with it and she made them into three brass candlesticks and then she went away, leaving them there. The sister picked them up and hid them in her apron, then she took them home with her and there wasn't a day that she didn't polish them and put them high up on her dresser. The stepmother wondered at all the trouble she was taking with them and she said,” I won't leave them with you like that !” and she gave them three taps with her magic wand and turned them into three sods of turf. And she threw them under the settle. The sister jumped up again and picked up the three sods. When the step-mother saw that, she jumped up again and said that she wouldn't leave them with her like that and gave them another three taps with her magic wand and turned them into three wolves. They ran out of the house into the woods or some wild place.

Wild wolves

to be continued

We would like to acknowledge that, because of unavoidable condensing, necessary for fitting this tale into the space available, some alteration in plot has had to be made. We have, however, tried to use our own beautiful West Cork Gaelic as far as possible.

Courtesy of Jack & Vivian, IrishPage.com 2011
Replay background music: Go Lassie Go...
sequenced by Frank Lennon.
Ar mbuiochas le Caoimhghín Ó Brolcháin
ar son a chabhair leis an nGaedhilge


Filleadh go clár scéalta
Click icon above to go back to story index