Coróin Mhuire - The Rosary

John Paul saying rosary

On October 16, 2002, Pope John Paul in an apostolic letter called Rosarium Virginis Mariae added 5 new mysteries to the holy rosary in order to give it fresh life. These are called the illuminative mysteries and they are described below.

An Bheannacht -- The Blessing

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Áméin.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
in on-im on ah-her ah-gus on vick ah-gus on sprid nave.áiméin

Cré na n-Aspal - The Apostles Creed

Candle Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost, a aon Mhacsan,ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d'fhulaing páis faoi Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
breithiúnas a thabhairt ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
i gcomaoin na naomh;
i maithiúnas na bpeacaí
in aiséirí na colainne,
agus sa bheatha shíoraí. Áméin

I believe in God, the Father almighty
creator of heaven and earth
and in Jesus Christ, his only son,
our Lord
who was conceived by the Holy Spirit
who was born of the Virgin Mary
who suffered under Pontius Pilate
who was crucified, died, and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again from the dead
He ascended into heaven
sitteth at the right hand of God
the Father almighty
From whence he shall come
to judge the living and the dead
I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
in the communion of saints
in the forgiveness of sins;
in the resurrection of the body
and life everlasting. Amen.

Ár nAthair -- Our Father

open book Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. Áméin.

óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol. Áméin.

Our Father who art in heaven,
may thy name be hallowed
May thy kingdom come
May thy will be done
on the earth as it is done in heaven.
Our daily bread give to us today
and forgive us our debts
As we forgive our own debtors
And lead us us not into temptation
but deliver us from evil. Amen.

For yours is the kingdom
and the power and the glory
For ever and ever. Amen.

An tÁivé Máiria -- The Hail Mary

'Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis. Áméin.

Hail Mary, who is full of grace,
the Lord is with you
You are blessed among women
And the fruit of your womb, Jesus, is blessed.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us, the sinners
Now and at the hour of our death. Amen.

Glóir don Athair -- Glory be to the Father

Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol. Áméin.

Glory to the Father and to the Son
and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning, as it is now, and
as it will be for ever, for the life of the world. Amen.
Na Cúig Shólás - The Joyful mysteries

infant Teachtaireacht an Aingil
Cuairt Mhuire ar Naomh Éilís
Breith ár dTiarna
Toirbhirt an Leanbh Íosa sa Teampall
Íosa i measc na n-ollúna

The Annunciation
The Visitation
Birth of Our Lord.
Presentation in the Tempel
Finding in the Temple

Na Cúig Mistéirí Geala - The Illuminative Mysteries

The Gospels Pósadh ag Céana (Jn 2:1- 12)
Baisteadh Íosa
Teacht Riochta (cf. Mk 1:15)
A t-Athrú (Gné)
An Suipéar Deireanach
Marriage Feast at Cana
The Baptism of Jesus
The Kingdom
The Transfiguration.
The Last Supper

Na Cúig Dhólas - The sorrowful mysteries

crosses An tAllas Fola.
Sciúrsáil Íosa ar an bpiléar.
Corónú ár dTiarna le dealga.
Íosa ag iompar na Croise.
An Céasadh.

The bloody sweat.
The scourging at the pillar.
The crowning with thornes.
Jesus carrying the Cross.
The crucifixion

Na Cúig Bhua - The Glorious mysteries.

Pentecost Fire Aiséirí ár Slánaitheora
An Deasgabháil
Teacht an Spioraid Naoimh anuas ar
na hAspail
Deastógáil na Maighdine Muire suas ar neamh
Corónú na Maighdine Muire ar neamh

Resurrection of our Saviour
The Ascension
Descent of the Holy Spirit upon
the Apostles
Assumption of Mary into Heaven
Coronation of Mary in Heaven

Ó a Íosa - O my Jesus

Ó a Íosa , maith dhúinn ár bpeacaí,
saor sinn ó thine ifrinn,
agus stiúir anam gach n-aon go flaithis Dé,
go háirithe iad súd atá i
bhfíor-ghéarghá do thrócaire.

O my Jesus, forgive us our sins,
save us from the fires of hell
lead all men to heaven,
especially those most in need of thy mercy.
An Salve Regina - The Hail Holy Queen

Hail Holy Queen Go mbeannaítear duit, a Bhanríon Naofa,
A Mháthair na trócaire, Go mbeannaítear duit
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Is ort a ghlaoimid,
Clann bocht dhíbeartha Éabha.
Is chugatsa suas a chuirimid ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor,
ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.

V. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé
R. Ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

Hail holy Queen,
Mother of Mercy, Hail!
Our life, our sweetness, and our Hope.
To thee do we cry,
poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs
mourning and weeping
in this vale of tears.
Turn then most gracious advocate
thine eyes of mercy toward us
and after this our exile
show unto us Jesus
the blessed fruit of thy womb,
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.
 
 
 
 

V. Pray for us O Holy Mother of God
R. That we may be made worthy of the promises of Christ

Paidir deanach - Final Prayer

A Athair Shíoraí, gur cheannaigh t'Aonmhac dúinn, lena bheatha, lena bhás, is lena aiséirí, aoibhneas síoraí na bhFlaitheas, tabhair dúinn, achnaímíd ort, do ghrásta, ionas ag machnamh dúinn ar na mistéiribh seo na Corónach Mhuire, go dtiocfadh linn do thoil naofa a dhéanamh agus an t-aoibhneas síoraí sin do shroisint, trí Iosa Críost ár dTiarna.

Let us pray. O God, whose only begotten Son, by His life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech Thee, that meditating upon these mysteries of the Most Holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ Our Lord.
Courtesy of Vivian and Jack
IrishPage.com Sepember 2003
Arís: Back to prayer index.

Abhaile arís: Back to Home Page