Paidreacha - Christian Prayers
  • The Blessing
  • Our Father - Lord's Prayer *
  • Hail Mary - Angelic Salutation *
  • Glory Be - Doxology *
  • Altú roimh Bia - Grace Before Meals *
  • An Cré - Apostles Creed
  • Hail Holy Queen - Salve Regina
  • Coróin Mhuire - Rosary

An Bheannacht -- The Blessing

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
in on-im on ah-her ah-gus on vick ah-gus on sprid nave

Rest mouse arrow on the red dash at
the end of each line and wait to reveal phonetics.

ár nAthair -- Our Father

Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm
Go dtaga do ríocht
Go ndéantar do thoil
ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Agus maith dúinn ár bhfiacha
Mar a mhaithimidne dár bhféichiúnaithe féin
Agus ná lig sinn i gcathú
ach saor sinn ó olc. ( Amen ).

óir is leatsa an ríocht
agus an chumhacht agus an ghlóir
Trí shaol na saol. Amen.

Our Father who art in heaven, Are no(t)+her u(p)+T+awe air nave, go (e)nough+(h)er Don+him
may thy name be hallowed go (e) nough-er dahn-um
May thy kingdom come Go dah-g uh doe ree uck-t
May thy will be done go nay-n ter duh hull
on the earth as it is done in heaven. air on t+olive marr uh Jane tar air nave
Our daily bread give to us today Are ner(d)+raw+n lay-who'll tour d-win in-ya.
and forgive us our debts door V+yuck+uh
As we forgive our own debtors mar(vel) u(p) wha(t)+he+mid+nu(t) door V+yuck+(h)un+u(p) hay+n<br>
And lead us us not into temptation Egg us knaw league shinn (m)e go(t)+who<br>
but deliver us from evil. ( Amen ). (b)uck sear shinn (h)o (h)ulk<br>

For yours is the kingdom Or is late+psa(lm) (b)un rea(d)+(t)ucked
and the power and the glory (b)un hum+(t)ucked egg-us (b)un  --glor(y)
For ever and ever. Amen. Tree show+l no(t) show+l.

An tÁivé Máiria -- The Hail Mary

'Sé do bheatha, a Mhuire, atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat.
Is beannaithe thú idir mná
Agus is beannaithe toradh do bhroinne, íosa.
A Naomh-Mhuire, a Mháthair Dé,
guigh orainn na peacaigh,
Anois agus ar uair ár mbáis. Amen.

Hail Mary, who is full of grace, Sha(de) doe va(t)+hu(t), u(p) M+we+ru(t) lawn je(t) g+raw+stu(f)
the Lord is with you (h)ut+awe (b)un tea+are+nu(t) lay+(h)ut<br>
You are blessed among women is Ben+aye+to(p) too (h)id+jeer men+awe
And the fruit of your womb, Jesus, is blessed. Egg+us is Ben+nigh+he(r) tore+add doe v+row+nu(t), e(at)+oh+su(b)
Holy Mary, Mother of God, u(p) nave M+we+ru(t) War+her Jay ><br>
pray for us, the sinners
<IMG SRC=graf/bullet.gif
Now and at the hour of our death. Amen. (b)un+i(t)+sh(oe) egg+us air (p)oor or moss<br>

Glóir don Athair -- Glory be to the Father

Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus
mar a bheas go brách, le saol na saol. Amen.

Glory to the Father and to the Son Glor(y) done ah+her egg+us done v+(st)ick
and to the Holy Spirit;  egg-us done Spirit nave
as it was in the beginning, as it is now, and marr u(p) vee air too+s, marr u(p)+t=awe (b)un+(d)ish egg+us
as it will be for ever, for the life of the world. marr a bay go b-raw le(t) seal no(t) seal. <br>

Grace before Meals

Beannaigh sinn, a Thiarna,
agus na bhranntanis seo uait,
a bhfuilimid le glacadh
ó do rath, trí Chríost ár dTiarna. Amen.
Bless us, O Lord, ban-knee shin ah hear-nuh
and these thy gifts ah-gus nah ver-on-ton-us shuh wit
which we are about to receive ah will-amid le(t) g-lock-uh
from thy bounty through Christ our Lord. Amen. oh duh r-ah, tree Creest or dear-nuh. Ah-men

Cré na n-Aspal - The Apostles Creed

Creidim i nDia, an tAthair uilechumhachtach,
Cruthaitheoir neimhe agus talún;
agus in Íosa Críost, a aon Mhacsan,ár Tiarna,
a ghabhadh ón Spiorad Naomh,
a rugadh ó Mhuire Ógh;
a d'fhulaing páis faoi Phointius Píoláit,
a céasadh ar chrois, a fuair bás agus a adhlacadh;
a chuaigh síos go hIfreann,
a d'éirigh an treas lá ó mhairbh;
a chuaigh suas ar neamh;
atá ina shuí ar dheis Dé,
An tAthair uilechumhachtach;
As sin tiocfaidh sé chun
Breithiúnas a thabhairt Ar bheo agus ar mhairbh.
Creidim sa Spiorad Naomh,
Sa Naomh-Eaglais chaitliceach,
I gcomaoin na naomh;
I maithiúnas na bpeacaí
In aiséirí na colainne,
Agus sa bheatha shíoraí. Amen

I believe in God, the Father almighty
creator of heaven and earth
and in Jesus Christ, his only son, our Lord
who was conceived by the Holy Spirit
who was born of the Virgin Mary
who suffered under Pontius Pilate
who was crucified, died, and was buried.
He descended into hell.
On the third day he rose again from the dead
He ascended into heaven
sitteth at the right hand of God
the Father almighty
From whence he shall come
to judge the living and the dead
I believe in the Holy Spirit,
the Holy Catholic Church,
in the communion of saints
in the forgiveness of sins;
in the resurrection of the body
and life everlasting. Amen.

An Salve Regina - The Hail Holy Queen

Go mbeannaítear duit, a Bhanríon Naofa,
A Mháthair na trócaire, Go mbeannaítear duit
Ár mbeatha, ár mílseacht agus ár ndóchas
Is ort a ghlaoimid,
Clann bocht dhíbeartha Éabha.
Is chugatsa suas a chuirimid ár n-urnaí,
Ag caoineadh agus ag gol
Sa ghleann seo na ndeor,
ar an ábhar sin, ós tú ár n-abhcóide,
Iompaigh orainn dó shúile atá lán de thrua,
Agus tar éis na deoraíochta seo
Taispeáin dúinn Íosa,
Toradh beannaithe do bhroinne,
A Mhaighdean Mhuire ró-thrócaireach, ró-ghrámhar, ró-mhilis.

V. Guigh orainn a naomh-Mháthair Dé
R. Ionas gur fiú sinn gealltanais Chríost a fháil.

Hail holy Queen,
Mother of Mercy, Hail!
Our life, our sweetness, and our Hope.
To thee do we cry,
poor banished children of Eve
To thee do we send up our sighs
mourning and weeping
in this vale of tears.
Turn then most gracious advocate
thine eyes of mercy toward us
and after this our exile
show unto us Jesus
the blessed fruit of thy womb,
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.
...

V. Pray for us O Holy Mother of God
R. That we may be made worthy of the promises of Christ

Na Cúig Shólás - The Joyful mysteries

Teachtaireacht an Aingil
Cuairt Mhuire ar Naomh Éilís
Breith ár dTiarna
Toirbhirt an Linbh Íosa sa Teampall
Íosa i measc na n-ollúna

The Annunciation
The Visitation
Birth of Our Lord.
Presentation in the Tempel
Finding in the Temple

Na Cúig Dhólas - The sorrowful mysteries

An tAllas Fola.
Sciúrsáil Íosa ar an bpiléar.
Corónú ár dTiarna le dealga.
Íosa ag iompar na Croise.
An Céasadh.

The bloody sweat.
The scourging at the pillar.
The crowning with thornes.
Jesus carrying the Cross.
The crucifixion

Na Cúig Bhua - The Glorious mysteries.

Aiséirí ár Slánaitheora
---
Teacht an Spioraid Naoimh anuas ar na hAspail
Deastógáil na Maighdine Muire suas ar neamh
Corónú na Maighdine Muire ar neamh

Resurrection of our Saviour
The Ascension
Descent of the Holy Spirit upon the Apostles
Assumption of Mary into Heaven
Coronation of Mary in Heaven

An Old Irish Grace

Bail na gcúig arán agus an dá iasc,
A roinn Dia ar an gcúig mhíle duine,
Rath ón Rí a rinne an roinn
Go dtige ar ár gcuid is as ár gcomhroinn.
The blessing of the 5 loaves & 2 fishes
that God shared with the 5000,
the bounty of the King who made the sharing
come upon our food and all who share it.

Another Old Irish Grace

Beannaigh sinne, a Dhia.
Beannaigh ár mbia agus ár ndeoch.
ós tú a cheannaigh sinn go daor
Agus a shaor sinn ó olc,
Mar a thug tú an chuid seo dúinn
Go dtuga tú dúinn ár gcuid den ghlóir shíoraí.
Bless us, O God.
Bless our food & our drink.
Since you redemmed us so dearly
and delivered us from evil,
as you gave us a share in this food
so may you give us a share in eternal life.

* Thanks to Brad Wilson for the asterisk text, taken from Saltair, Urnaithe Duchais
(Prayers from the Irish Tradtion) collected by Pádraig ÓFiannachta,
published 1988 by The Columbia Press.

Back to Home Page

Email: cyberspoke@aol.com