An mála airgid - The bag of money
Poor man finds a wallet
An fear bocht Eoin - Owen, the poor man

Lá amháin bhí fear bocht ag siúl abhaile nuair a chonaic sé mála beag ar an talamh. Phioc sé suas é agus d' oscail sé é. Bhí ionadh an domhain air nuair a chonaic sé cad a bhí istigh ann -- cúig nóta deich bpunt. Cad ba cheart dó a dhéanamh leis?

One day a poor man was walking home when he saw a small bag on the ground. He picked it up and he opened it. The surprise of the world was on him when he saw what was inside -- 5 ten pound notes. What was the right thing to do with this?

Bhí a fios eige go mbeadh duine éigin ag lorg an airgid. Ach bhí sé féin an-bhocht agus ba mhaith léis an t-airgid a choimeád chun udaí a cheannach dá chlann. Bhí sé i gcruachás.

He knew that someone would be looking for the money but he himself was very poor and would like to keep the money for his family. He was in a quandry.
Ansin chonaic sé fógra i bhfuinneog:

Then he saw a sign in a window.
Caillte: Mála airgid.
Duais don duine a fhaigheann é.
Tuilleadh eolais le fáil anseo.

Lost: A bag of money.
Reward to the person who finds it.
Information available here.

Ar an bpointe shocraigh sé ar an airgead a thabhairt ar ais don duine a chaill é agus as go brách leis go dtí teach an duine sin.
Fear saibhir a bhí ann. Bhí an-áthas air an t-airgead a fháil ar ais. Ach fear santach ba ea é agus níor theastaigh uaidh duais a thabhairt don fhear bocht. Thosaigh sé ar an airgead a chomhaireamh.

At that point he decided to give the money back to the person who lost it and he went to that person's house.
He was a rich man. He was very pleased to get the money back. But he was a greedy man and didn't want to give the reward to the poor man. He began to count the money.

"... Tríocha, daichead, caoga."

Níl ach caoga punt!" a dúirt sé leis an bhfear bocht.
"Sea," ar seisean. "Sin díreach an méad a bhí sa mhala.
An tabharfaidh tú an duais dom anois?"

"... Thirty, fourty, fifty."

There is only fifty pounds!", he said to the poor man. "Yes," he replied. That's exactly the amount that was in the bag.
Will you give me the reward now?"

"Duais!" arsa an fear saibhir. "Ní bhfaighidh tú duais ar bith uaimse. Bhí céad punt sa mhála nuair a chaill mé é. Níl ann anois ach caoga punt. Ghoid tú a leath, is dócha."
Thosaigh an bheirt ag argóint le chéile. Faoi dheireadh chuaigh siad go dtí an breithneamh sa chúirt.

"Reward!" said the rich man. "you won't get any reward from me. There were 100 pounds in the bag when I lost it. You probably took half."

The two began arguing with each other. In the end they went to the judge in the court.

Judge decides the case

D'éist an breitheamh leis an mbeirt fhear.
"Deir tusa go raibh céad punt sa mhála nuair a chaill túé," ar seisean leis an bhfear saibhir.
"Deirim, cinnte," arsa an fear saibhir.

The judge listened to the two men
"You say there was 100 pounds in the bag when you lost it," he said to the rich man.
"I say that, certainly," said the rich man.

"Agus dier tusa nach raibh sa mhála nuair a chaill tú é," ar seisean leis an bhfear bocht.
"Cinnte, ní raibh ann ach caoga," arsa an fear bocht.

"And you say there was not when you found it," he said to the poor man.
"Certainly, only 50 pounds was there," said the poor man.

"Bíodh an mála airgid agatsa, mar sin," arsa an breitheamh leis an bhfear bocht. Ní leis an bhfear saibhir an mála seo in aon chor!"
"The bag of money is yours, therefore," said the judge to the poor man. "This is not the rich man's bag, at all."

Courtesy of Vivian and Jack Hennessey
Replay background music: Kerry Dances.
Back to Home Page


Filleah go indeacs
Back to the joke index