<bgsound src="../midi/Song_of_the_body_of_christ.mid" loop="1">
Déardaoin Na Seachtaine Móire - Holy Thursday

Dali
The Last Supper by Salvatore Dali 1955

Eoin 13:1-15 John 13: 1-15

Courtesy of Vivian & Jack, IrishPage.com April 2009
Irish version of scripture by An Sagart.
Music: Song of the Body of Christ

oimh fhéile na Cásca, ó bhí a fhios ag íosa go raibh a uair tagtha chun imeacht as an saol seo go dtí an tAthair, agus ó thug sé grá dá mhuintir féin a bhí ar an saol, thug sé grá thar na bearta dóibh feasta.

1 Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end.

2 Le linn an tsuipéir agus tar éis don diabhal a chur ina chroí ag Iúdás, mac Shíomóin Isceiriót, go mbraithfeadh sé é –

2 And during supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him,

3 ó bhí a fhios ag íosa go raibh gach uile ní tugtha isteach ina lámha dó, ag an Athair, agus gur ó Dhia a ghabh sé amach, agus gur ar Dhia a bhí a thriall,

3 Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God,

4 d’éirigh sé ón suipéar, agus leag sé uaidh a chuid éadaigh, agus cheangail sé tuáille faoina choim.

4 rose from supper, laid aside his garments, and girded himself with a towel.

5 Ansin chuir sé uisce sa bháisín agus thosaigh ag ní cosa na ndeisceabal agus á dtiormú leis an tuáille a bhí faoina choim.

5 Then he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel with which he was girded.

6 Tháinig sé chomh fada le Síomón Peadar agus dúirt seisean leis: “Tusa a ní mo chos-sa, a Thiarna!”

6 He came to Simon Peter; and Peter said to him, "Lord, do you wash my feet?"

7 D’fhreagair íosa é: “Ní fios duit anois cad tá ar siúl agam,” ar sé leis, “ach tuigfidh tú ar ball é.”

7 Jesus answered him, "What I am doing you do not know now, but afterward you will understand."

8 Dúirt Peadar leis: “Ní nífidh tú mo chosa-sa choíche!” D’fhreagair íosa é: “Mura ndéanfaidh mé thú a ní, ní bheidh aon chuid agat díom.”

8 Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no part in me."

9 Dúirt Síomón Peadar leis: “A Thiarna, ní amháin mo chosa, ach nigh fós mo lámha agus mo cheann!”

9 Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only but also my hands and my head!"

10 Dúirt íosa leis: “Duine tar éis a fholctha, ní gá dó a ní [ach a chosa]; tá sé glan go hiomlán. Agus tá sibhse glan, ach níl gach duine agaibh glan.”

10 Jesus said to him, "He who has bathed does not need to wash, except for his feet, but he is clean all over; and you are clean, but not every one of you."

11 Mar bhí a fhios aige cé a bhí chun é bhrath; sin é an fáth a ndúirt sé: “Níl gach duine agaibh glan.”

11 For he knew who was to betray him; that was why he said, "You are not all clean."
12 Ansin, tar éis dó a gcosa a ní, agus a chuid éadaigh a chur air, shuigh sé chun boird arís agus dúirt sé leo: “An dtuigeann sibh cad tá déanta agam daoibh?

12 When he had washed their feet, and taken his garments, and resumed his place, he said to them, "Do you know what I have done to you?

13 Deir sibh: ‘A Mháistir’ liom agus ‘A Thiarna’, agus is le ceart é, óir is mé sin.

13 You call me Teacher and Lord; and you are right, for so I am.
14 Má rinne mise bhur gcosa a ní agus gur mé bhur dTiarna agus bhur Máistir, ba chóir daoibhse chomh maith cosa a chéile a ní.

14 If I then, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet.

15 Tá sampla tugtha agam daoibh, faoi mar atá déanta agam daoibhse,go ndéanfadh sibhse mar an gcéanna.

15 For I have given you an example, that you also should do as I have done to you.


Filleadh abhaile
Back to home page